Highokary hilli enjamlar bilen üpjün edýäris

Aýratynlyk önümleri

 • China Tissue Paper Making Machine

  Hytaý dokma kagyzy öndürýän maşyn

  Indi biziň girdeji toparymyz, dizaýn işgärlerimiz, tehniki ekipa .ymyz, QC topary we paket toparymyz bar.Indi her bir amal üçin gaty gowy düzgünleşdiriş proseduralary bar.Mundan başga-da, işçilerimiziň hemmesi Hytaýyň dokma kagyz ýasamak maşynyny çap etmekde tejribeli, durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan täze we öňki müşderileri ýakyn wagtda işewürlik kärhanalary bilen işleşmäge çagyrýarys we özara üstünlik gazanarys!Indi biziň girdeji toparymyz, dizaýn işgärlerimiz, tehniki işgärlerimiz, QC toparymyz ...

 • T6 toilet paper wrapping machine

  T6 hajathana kagyzy örtýän maşyn

  1) Doly servo tehnologiýasyny, duýgur ekrany we SIEMENS SIMOTION dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Parametrleri amatly we çalt düzüp bolýar.Maşyn awtomatiki iýmitlenmekden, tertiplemekden, gaplamakdan we möhürlemekden tutuş prosesi awtomatiki usulda tamamlaýar.Speedokary tizlik bilen işlemek we hapalanmak ýok.2) Bu enjam, hajathana rulony bilen aşhana polotensasynyň arasynda dürli spesifikasiýa formatlaryny üýtgetmek üçin döredildi.3) Dünýä belli marka böleklerini pnewmatik böleklerde, elektrik böleklerinde we işleýiş p ...

 • T3 toilet paper packing machine

  T3 hajathana kagyz gaplaýyş enjamy

  1) Iki gatly gaplaýyş enjamy hajathana kagyzy we aşhana polotensasy üçin dürli gaplama konfigurasiýalaryny üpjün edýär, bu hajathana kagyzy we aşhana kagyzlaryny 1 gatlak ýa-da 2 gatlak bilen hemme taraplaýyn awtomatiki öndürmek üçin amatly.2) Awtomatiki servo dolandyryş ulgamyny kabul etmek, ähli hereketler we funksiýalar 19 garaşsyz servo oky bilen doly dolandyrylýar.3) Adamlaşdyrylan HMI maşynyň işlemegine we tizligiň we konfigurasiýanyň öwrülmegine kömek edýär.Köp gaplama üçin alternatiw wariantlar ...

 • J25A toilet roll bundling packing machine

  J25A hajathana rulonynyň gaplaýyş enjamy

  ZD-J25 hajathana dokumalarynyň rulon gaplaýyş enjamy Hytaýda iň meşhur gaplaýyş maşynlaryndan biridir.Çalt, çeýe format çalşygy üçin döredildi.Technicalokary tehniki enjamy kabul etmek bilen, enjamyň bu modeli iýmitlenmekden, tertiplemekden, sumkany açmakdan, sumkany doldurmakdan, burç salmakdan we möhürlemekden tutuş prosesi awtomatiki usulda tamamlap biler.Önümler ZD-J25 ZD-J25A Ölçeg aralygy sumkasy Max.L700 * W360 * H150mm Max.L550 * W420 * H250mm Gaplamak aýratynlyklary 2/4/6/8/10 / ...

 • Toilet paper rewinding machine

  Hajathana kagyzlaryny yzyna gaýtarýan maşyn

  Hajathana kagyzy dolulygyna nagyşly rolikli süýşüriji yza gaýtaryjy maşyn, çig kagyzy talap edilişine görä dürli ululykda kesmek we kesmekdir.Taýýar önüm arassa, tertipli we deňlik dartgynlylygy bilen.Ykjam gurluşyň, aňsat we durnukly işlemegiň, elektrik energiýasynyň az sarp edilmeginiň we kiçijik bir meýdany öz içine alýar.Önümçiligiň iň ýokary tizligi 200-350M / min.Onda HMI, hytaý-iňlis wyklýuçateli bar;sinhron ýygylygy öwürmek sürüjisi; mehanikanyň, elektrikleriň integrasiýasy ...

 • D150 facial tissue single wrapping machine

  D150 ýüz dokumasynyň ýekeje gaplaýyş enjamy

  1. D-150 görnüşli gaplaýyş enjamy, gaplanylýan aýrylýan ýüz dokumasy, film gaplamasy aýrylýan aşhana polotensasy, film gaplamasy V gatly kagyz polotensasy, kwadrat salfetka dokumasy we salfetka dokumasy üçin doly awtomatlaşdyrylan bir gaply gaplamak üçin amatlydyr.2. Bu enjam 15 sany mutlak bahaly sero sürüjiniň dolandyryşyny kabul edýär.Doly işleýiş funksiýalary, ýokary netijelilik, işlemek aňsat, köp spesifikasiýa we çalt spesifikasiýa öwrülişi ýaly amatly ...

 • C25B facial tissue bundling packing machine

  C25B ýüz dokumalaryny birleşdirýän gaplaýyş enjamy

  1) Öňdebaryjy sero sürüjisini, duýgur ekrany we PLC-ni kabul edýär.Parametr amatly we çalt düzülýär.2) Maşynyň bu modeli, awtomatiki iýmitlenmekden, sumkany açmakdan, sumkany doldurmakdan, burçy salmakdan we möhürlemekden önümi awtomatiki usulda tamamlaýar.3) Enjam çalt we çeýe format çalşygy üçin döredildi.Formaty üýtgetmek üçin bary-ýogy 5 minut gerek.4) Enjamy has kiçi we energiýa sarp edişini peseldýän dünýäde ilkinji uçuş ulgamynyň patenti ...

 • Facial tissue paper folding machine

  Dokma kagyzy bukulýan maşyn

  “Jumbo roll” -yň iň giňligi 1000mm-2600mm “Jumbo roll” -yň diametri (mm) 1100 (Beýleki spesifikasiýa, görkezmegiňizi haýyş edýäris) Esasy içki dia.“Jumbo roll” 76mm (Beýleki spesifikasiýa, görkezmegiňizi haýyş edýäris) Önümçiligiň tizligi 0 ~ 180 metr / min.Kuwwat 3 fazasy, 380V / 50HZ, Dolandyryjy quygylygy dolandyrmak Pnewmatik görnüşli vakuum ulgamy bilen kesilen kesiş ulgamy nokady 22 KW kök wakuum ulgamy Pnewmatik ulgam 3P Howa kompressory, inedördül metr üçin iň az basyş 5kg (müşderi tarapyndan taýýarlanan) 1. Awtomatiki hasaplaň ...

 • FEXIK Automatic Soft Facial Tissue Paper Packing Machine

  FEXIK Awtomatiki ýumşak ýüz dokumasy kagyz paketi ...

  Öndürijiligi: (1) Bu model bir hatar we iki hatar ýüz dokumasy kagyzy gaplamak üçin niýetlenendir.(2) Gaplamanyň iň uly ululygy L480 * W420 * H120mm.Elbetde, islän ululygyňyza hem sazlap bolýar.(3) Awtomatiki duýduryş bilen enjamlaşdyrylan.Maşyn kadaly işlese yşyk ýaşyl bolýar.Emma enjamda haýsydyr bir mesele bar bolsa, yşyk gyzyl awtomatiki öwrüler.Harytlar Tehniki parametrler Gaplamak tizligi 5-20 halta / min Ölçegli halta Maks: L480 * W420 * H120 (mm) Elektrik üpjünçiligi 3 ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • company
 • company
 • company

Gysgaça düşündiriş :

Köp ýyl bäri gözleg we innowasiýa bilen meşgullanýarys.Birnäçe milli oýlap tapyş patentimiz bar we halkara sertifikaty CE, ISO9001-den geçdik.Bu täzelikler esasan dokuma kagyzlaryny öwürmek we gaplamak üçin enjamlara bagyşlanýar.Ilki bilen meşhur marka üçin ymtylýan, müşderiniň ýokary, ylmy taýdan dolandyrmak hiliniň ýörelgesini goldaýarys.Dokuma kagyz enjamlaryny dünýä ýüzüne eksport edýäris, diňe bir müşderiler üçin ýokary hilli önümler bilen çäklenmän, ýöriteleşdirilen önümleri hem berip bileris.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

 • Dokuz ýüz dokumasy gaplaýyş liniýasy oturdyldy we oktýabr aýynda Guizhou şäherinde öndürildi

  Chengdu Jieshi Daily Necessities Co., Ltd. ýokary hilli öý kagyzlaryny öndürmäge we gaýtadan işlemäge gönükdirilen 2002-nji ýylyň dekabrynda döredildi.Özüniň “Roubeijia” markasy köp sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär we tanalýar.Önümlerine şular girýär: aşhana polotensalary, hajathana kagyz rulonlary, ...

 • Iň täze dizaýnly täze önümler

  2021-nji ýylda satuwa çykaryljak täze önüm: 150 paket tizlikli ýokary tizlikli ýüz dokumasy bir örtük. Soňky ýyllarda elektron söwda pudagynyň ösmegi bilen adamlar dürli onlaýn platformalarda kagyz polotensalaryny satyn alarlar.Kagyz polotensaly öndürijileriň papanyň tizligine uly talaplary bar ...

 • Iň artykmaç tehnologiýa

  Hytaýyň ýeke-täk ýokary tizlikli dokma kagyzy rulonyny örtýän maşyn: F-T8 Akylly dokma kagyzy rulon örtük maşyny Häzirki wagtda hajathana kagyzlaryna we aşhana polotensasyna bolan islegiň artmagy bilen gaplaýyş tizliginiň we öndürijiliginiň ýokarlanmagy bilen zawodlar önümçiligi giňeldýärler. req ...